Disclaimer

Bedankt voor je bezoek aan de website www.legalfreaks.be (hierna: “de Website”), beheerd en uitgebaat door Felagi bv, met als handelsnaam Legal Freaks met maatschappelijke zetel te August Meysstraat 1, 1910 Kampenhout en ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0737.625.216.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de Website en alle bijhorende media en communicatie waaronder nieuwsbrieven en blogs. Door gebruik te maken van de Website verbind je je ertoe deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven.

Informatie
De informatie die op of via de Website wordt aangeboden (zoals bv. via blogs) kan onvolkomenheden van allerlei aard bevatten.

Wij staan niet in voor de betrouwbaarheid, juistheid en nauwkeurigheid van deze informatie noch voor de geschiktheid ervan in jouw specifieke situatie tenzij anders aangegeven. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie en we behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de Website op elk tijdstip te wijzigen.

Hyperlinks
De Website kan hyperlinks bevatten naar websites of naar webpagina’s van derden of daar op één of andere manier naar verwijzen. Wij kunnen ook samenwerken met externe partners om bepaalde informatie, diensten of producten via de Website aan te bieden.

Wij hebben evenwel geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s van derden en zijn in geen geval aansprakelijk voor de inhoud, kenmerken of de al dan niet beschikbaarheid ervan. Het plaatsen van links door ons houdt dan ook op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Wij kunnen eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor schendingen van de wet, schending van de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten door externe partners of derden en wijzen elke aansprakelijkheid hieromtrent uitdrukkelijk af. Wij verwijzen naar de algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden van deze partners en derden voor meer informatie over jouw rechten.

Klantenzone
De Klantenzone is enkel toegankelijk door in te loggen met een persoonlijke gebruikersnaam en paswoord.  

Jouw gebruikersnaam en paswoord zijn strikt vertrouwelijk en je dient ons onmiddellijk in te lichten indien jouw gebruikersnaam en/of paswoord ter kennis komt van derden of ingeval van vermoedens dat dit het geval zou kunnen zijn.  

Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze producten en diensten via de Klantenzone na geldige identificatie met jouw gebruikersnaam en paswoord, zal worden geacht door jou te zijn verricht.

Intellectuele Eigendom
Legal Freaks of een derde met wie zij een overeenkomst heeft afgesloten is auteur van alle documenten, afbeeldingen, foto’s, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van de Website.

Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord, deze door intellectuele eigendomsrechten beschermde materialen geheel of gedeeltelijk op te slaan, te reproduceren, te kopiëren, te wijzigen, te commercialiseren, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Korte aanhalingen uit adviezen of teksten zijn toegelaten tenzij voor commerciële doeleinden, mits duidelijke vermelding van de bron (met hyperlink) en zonder dat dit systematisch mag gebeuren.

Beschikbaarheid Website
We stellen alles in werking om toegang te verlenen tot onze Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen we echter geen ononderbroken toegang garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen we alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen van ons.
Behoudens ingeval van opzettelijke of zware fout zijn wij in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade als gevolg van het gebruik van de Website, en/of enige andere website waartoe dit portaal leidt.
Wij zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de Website, zouden voorkomen en wijzen elke aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Overige bepalingen
Indien we deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen, is de nieuwe versie steeds beschikbaar op de Website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf jouw eerstvolgende bezoek aan de Website. Vanaf dat ogenblik wordt je geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de Website de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden.