Algemene Voorwaarden

versie 1.0 – datum 9/12/2021

Dit zijn de algemene voorwaarden van Felagi Consulting bv, met als handelsnaam Legal Freaks, gevestigd te August Meysstraat 1, 1910 Kampenhout met ondernemingsnummer BE0737.625.216.

Artikel 1              Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Legal Freaks aan jou als professionele klant die onze goederen en diensten aankoopt voor professionele doeleinden, behoudens indien we uitdrukkelijk anders zouden overeenkomen.

Het plaatsen van een bestelling via de website van Legal Freaks of het aanvaarden van het offerte voor maatwerk, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze Algemene Voorwaarden, waarvan de meest recente versie steeds beschikbaar is via onze website. We behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen voor toekomstige bestellingen waarbij elke nieuwe versie een nieuw versienummer zal hebben en beschikbaar zal zijn via de website.

Van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen we uitsluitend afwijken indien we dit schriftelijk en voorafgaand met jou overeenkomen. De overige bepalingen blijven in dat geval volop van kracht.

In geval van tegenstrijdigheden tussen een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden en een bepaling die is aangegeven op een respectieve product en/of dienstenpagina’s, dan heeft de respectieve bepaling op de product en/of dienstenpagina voorrang.

Artikel 2              Aanbod en bestelling

Op elke product en dienstenpagina vind je informatie over de geldigheidsduur van het aanbod, wat precies is inbegrepen, hoe lang u toegang zal hebben tot de Legal Freaks Academy,… Bij vragen hierover kan je steeds contact opnemen per mail of via het contactformulier op de website.

De producten en/of diensten die je wil aankopen, plaats je in het winkelmandje en vervolgens doorloop je het bestelproces waarbij je je facturatie-en contactgegevens invult, onze algemene voorwaarden aanvaard en vervolgens de betaling kan uitvoeren

Je bestelling is definitief van zodra we de betaling ontvangen van de betaalprovider. Na betaling ontvang je je inloggegevens voor de website en je factuur.

Indien je maatwerk bestelt, is je bestelling definitief van zodra je schriftelijk je akkoord bevestigt met de offerte.
Als je producten, diensten of maatwerk bij ons aankoopt dan doe je dit als eindklant. Je mag onze producten en diensten zodus niet doorverkopen. Bij vermoeden van misbruik, behouden we ons het recht voor om je account onmiddellijk af te sluiten.

Artikel 3              Prijs en betaling

De vermelde prijzen zijn steeds weergegeven in EURO en exclusief BTW. Dit zijn de betaalgegevens van Legal Freaks:

IBAN: BE93 7370 5058 7967
BIC:KREDBEBB

Bij aankoop via de webshop kan je online betalen via Bancontact.

Wanneer je maatwerk bestelt behoudt Legal Freaks zich het recht voor om 20% van de offerte te factureren voor het starten van de werkzaamheden. Het saldo zal dan gefactureerd worden aan het einde van het project.

Alle facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij wanbetaling op  de vervaldag verhogen we van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75 euro en met een rente van 1% per maand vanaf de vervaldatum, waarbij elke begonnen maand zal aangerekend worden voor een volle maand. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer je de laattijdige factuur in hoofdsom zou betalen. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend van af het moment dat je in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Bovendien zal bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag, het geheel van schulden opeisbaar worden.

Wanneer je niet akkoord gaat met een factuur dien je ons dit binnen 7 werkdagen na ontvangst van de factuur kenbaar te maken met vermelding van de redenen van het protest. Het protesteren van een factuur heft evenwel niet jouw betalingsverplichting op.

Artikel 4              Garanties, aansprakelijkheid en verzekering

De producten en diensten die we via de website aanbieden (met uitzondering van het maatwerk), bieden we jou steeds “as is” aan en zonder enige garantie voor wat betreft bruikbaarheid of volledigheid in jouw specifieke situatie. Bij twijfel neem je best contact op met ons, waarbij we jou kunnen adviseren over het meest geschikte product en/of dienst, dan wel jou maatwerk kunnen voorstellen. Spring dus omzichtig om met deze templates, checklists en handleidingen en verifieer of ze effectief geschikt zijn voor hetgeen je voor ogen hebt alvorens ze te implementeren op je eigen verantwoordelijkheid.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke niet rechtstreeks en onmiddellijk het gevolg is van een zware fout of opzet. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals verlies van inkomsten, vorderen van derden, verlies van gegevens, zelfs indien wij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van het ontstaan van dergelijke schade.

Onze aansprakelijkheid met betrekking tot directe schade zal beperkt zijn tot herstel in natura door het aanbrengen van verbeteringen, het opnieuw presteren van de te leveren diensten en/of het leveren van de producten.

Onze contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot vijftig procent (50%) van de door ons in het kader van de schadeverwekkende diensten en/of producten aan de Klant gefactureerde en effectief betaald gekregen bedragen.

Artikel 5              Overmacht

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, ziekte van personeel of ingeschakelde derden, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

In geval van overmacht is Legal Freaks niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Artikel 6              Intellectuele Eigendom

Onze templates, teksten, handleidingen, modellen, video’s, logo, grafische vormgeving, afbeeldingen,… zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Legal Freaks of aan één van haar rechtenhouders.

Je mag onze intellectuele eigendom in geen geval kopiëren, commercialiseren, aanpassen,… zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 7              Overige bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Legal Freaks met betrekking tot de erin opgenomen materie.
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

Artikel 8              Toepasselijk recht en geschillen

Als je niet tevreden bent over onze producten, diensten en/of maatwerk, contacteer ons zodat we tot een oplossing kunnen komen.

Het Belgisch recht is van toepassing op al onze overeenkomsten, ongeacht jouw woonplaats. De toepasselijkheid va het Weens Koopverdrag sluiten we uitdrukkelijk uit.

Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, Afdeling Mechelen bevoegd om kennis te nemen van het geschil.